Sıkça Sorulan Sorular

Başta Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş Yönetim Kurulunun belirlediği öncelikli sektörler olmak üzere tüm alanlarda faaliyet gösteren tüzel ve gerçek kişiler başvurabilir. İleri teknoloji, yenilik, yaratıcılık ve bilgiye dayanan faaliyetler esas olmak üzere çevre, enerji, milli savunma, kimya, malzeme, makine, yapı, gıda ve bio genetik ve bilişim teknolojilerinde ARGE ve yazılım geliştirme ağırlıklı çalışma yürüten kişi ve kuruluşlar kabul edilir.

Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş'ye AR-GE projeleri ile başvuru yapmak isteyen firma ve girişimciler, sitemizde bulunan ONLINE İŞLEMLER butonundan KULLANICI KAYDI oluşturup gelen aktivasyon mailine tıklayarak Teknoportal sistemimize ön başvuru yapabilirler. Bunun ardından öncelikle bir ön görüşme yapılarak firma veya girişimcilerin Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş'de yer alma talebi ve projeleri hakkında bilgi alınır. Bu görüşmelerde başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilir. Uygun bulunması halinde, girişimciler proje detaylarını Teknoportal sistemimizde belirtip hakem değerlendirme sürecine alınırlar. Projenin onaylanması halinde sözleşme süreci başlatılır. 

Başvurularında şirket veya girişimcilerden 3000 TL + KDV başvuru ücreti alınmaktadır. Kuluçka ücretleri için %50 indirim uygulanmaktadır.

Teknoportal sistemine yapılan ön başvurunun ardından bir ön görüşme yapılarak firma veya girişimcilerin Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş’ne gelme talebi ve projeleri hakkında bilgi alınır. Projenin uygun bulunması halinde, şirketlerin veya girişimcilerin Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş alanında gerçekleştirmeyi düşündüğü projelere ait ön fizibilite çalışmaları ADÜ tarafından tayin edilmiş uzman hakem heyeti tarafından değerlendirilir. Hakemlerin olumlu veya olumsuz görüşleri Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş Yönetim Kurulunun onayladığı firmalar Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş’ne kabul edilir.

 

Hakem heyeti firmanın faaliyet alanında ve özellikle önerilen araştırma ve yazılım geliştirme projeleri konusunda uzman kişilerden oluşur. Hakem heyetinin atanmasında ADÜ öğretim üyelerine öncelik verilir. Bununla birlikte gerekli görüldüğü takdirde sanayiden proje konusunda uzman kişiler de hakem olarak görev yapabilmektedir. Her bir proje için en az 3 hakem ataması yapılmaktadır. Firmalara hakem heyeti üyeleri hakkında bilgi verilmez.

 

Başvuruların değerlendirilmesi en fazla altmış günlük bir süreçtir. Bu süre içinde tüm süreç tamamlanarak ilgili Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş Yönetim Kurulu kararı firmalara bildirilir.

Başvurusu uygun görülmeyen firmaların bir kez daha başvurmalarını engelleyen herhangi bir sınırlama yoktur. 

Başvuru öncesinde ofis alanları için tahsis yapılması söz konusu değildir. Ancak değerlendirme ve kabul süreci tamamlanarak başvurusu kabul edilmiş olan firmalara yer tahsisi yapılır.

Firmalara yer tahsisi başvuru sırasına göre yapılmaktadır. Başvuru sırası ile birlikte firmanın Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş’te gerçekleştireceği projeler ve bu projelerin gerçekleşmesinde kullanılacak ekipman ve projenin yürütülebilmesi için gerekli koşullar da yer tahsisi sırasında önemlidir.

Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş'ne kabul edilen firmalara, tüm iletişim, internet, elektrik, ihtiyaç halinde doğalgaz altyapıları tamamlanmış faaliyete hazır ofis alanları tahsis edilir. Firma arzu ettiği takdirde, gerekli izinleri alarak kendi ofis alanının iç düzenlemesini kendi ihtiyacına göre yaptırabilir.

Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş ‘te ofis alanı kira ücretleri ofis alanı büyüklüklerine bağlı olarak aylık 30 TL/m2 + KDV üzerinden belirlenmiştir. Kuluçka için %50 indirim uygulanmaktadır. Bölgede ofis kiralayan firma ve girişimcilerin ayrıca işletme giderlerine de katılması gerekmektedir. İşletme giderlerine ofis alanı iklimlendirmesi, çevre düzenlemesi, ortak alan iklimlendirmesi, temizliği, bina güvenliği, otopark alanı, ortak alan elektrik ve su giderleri dâhildir.

Başvuru sonuçlandıktan sonra, firmanın talepleri doğrultusunda bir ofis alanı tahsisinin hemen yapılamadığı durumlarda, firmanın talebi yine başvurudaki öncelik sırasına göre sıralamaya alınır, uygun bir ofis alanı seçeneği olması halinde ilgili firmaya yer tahsisi yapılır.

Kira sözleşmesi Ar-Ge veya tasarım projesi süresince yapılır.

Bölgede faaliyet göstermesine izin verilen firmalara 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında bazı vergi muafiyetleri sağlanmaktadır.
A- Bölgede çalışan Ar-Ge personeli, araştırmacı personel ve yazılım personelinin ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar gelir vergisinden muaftır.(TGB yönetimi tarafından onaylı süre oranınca)
B- Bölgede yürütülen Ar-Ge ve yazılım geliştirme faaliyetlerinden elde edilen gelirler, bölgede 31.12.2023 tarihinde kadar kurumlar vergisinden (gerçek kişilerde gelir vergisinden) muaftır.
C- Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden muaf bulunduğu süre içinde bu bölgelerde ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaftır.
D- Bölgede çalışan Ar-Ge personeli, araştırmacı personel ve yazılımcıların SGK işveren payının %50’si her bir personel için 5 yıl süreyle muafiyet kapsamındadır.

Bölgede faaliyet gösteren firmaların vergi muafiyetlerine yönelik beyanlarının nihai denetim sorumlusu Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ve ilgili Vergi Dairesi’dir. Vergi denetimine ilişkin genel hususlar bölgedeki etkinlikler içinde geçerlidir.

Firmaların ADÜ ya da bir başka üniversite ile işbirliği yapma zorunlulukları yoktur. Ancak bölgenin kurulmasının asıl amacının araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik projelerde “üniversite sanayi işbirliğini” güçlendirmek olduğuna da dikkat edilmelidir.

ADÜ, Türkiye’nin gelişmiş laboratuvar ve araştırma merkezi imkânlarına sahip üniversitelerinden biridir. Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş şirketleri bu laboratuvarlardan ve mevcut araştırma merkezlerinden özel koşullarda yararlanabilme imkânlarına sahiptirler. Laboratuvar veya araştırma merkezinden yararlanmayı arzu eden firmaların Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş aracılığı ile ilgili bölüm başkanlığı ya da araştırma merkezi müdürlüğü ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

 

Üniversite öğretim elemanları ile projelerde işbirliği yapmak isteyen firmalar, Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş bünyesindeki EFE-Teknoloji Transfer Ofisine başvurmalıdır. 30 günü aşmayan proje işbirliklerinde Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyeleri üniversite yönetim kurulu kararı olmaksızın doğrudan görevlendirilebilmektedir. Daha uzun süreli işbirlikleri için üniversite onayının alınması zorunludur. Tüm akademisyen-proje eşleştirme süreçleri EFE-Teknoloji Transfer Ofisine üzerinden yürütülmektedir.

Şirketin merkezinin bölgede olması zorunlu değildir. Ancak bölgedeki ARGE ve yazılım ofisinin Türk Ticaret Kanunu’na göre “işyeri” niteliğinde olması gereklidir. Merkezleri Aydın ili sınırlarında olmayan şirketlerin bu koşulu yerine getirmesi için bölge ofislerinin “şube” olması zorunluluğu vardır.

Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş’te kabul edilen firmaların,4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında faaliyet gösterebilmeleri için kendilerine tahsis edilen ofis alanına taşındıktan itibaren 10 gün içinde Bölge Çalışma İşyeri Sicil Kaydını, SSK İşyeri Sicil Kaydını, yoklama fişinin ve vergi dairesinin mükellefiyetin tesciline ilişkin belgesinin kopyalarını, 4691 sayılı Yasa kapsamından yararlandırılan personelin bilgilerini (özgeçmişleri, görev tanımları, işe başlama tarihleri, 4691 sayılı yasa kapsamında muafiyetlerden toplam yararlanma süresi, SSK işe giriş bildirgeleri) ve 4691 sayılı Yasa kapsamı dışında kalan personel bilgileri(adı soyadı, işe başlama tarihi, işyerindeki görevi içeren bir yazı ve yazı ekinde o kişiye ait SSK işe giriş bildirgesi) Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş'ye teslim edilmelidir.

4691 sayılı Yasa kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlandırılan ve yeni işe başlayan personelin bilgileri (özgeçmişleri, görev tanımları, işe başlama tarihleri, 4691 sayılı yasa kapsamında muafiyetlerden toplam yararlanma süresi, SSK işe giriş bildirgeleri) ve 4691 sayılı Yasa kapsamı dışında kalan yeni işe başlayan personel bilgileri (adı soyadı, işe başlama tarihi, işyerindeki görevi içeren bir yazı ve yazı ekinde o kişiye ait SSK işe giriş bildirgesi) on gün içerisinde bildirilmelidir.
İşten çıkma/çıkarılma veya mevcut personel için görev tanımındaki değişiklikte dahil olmak üzere herhangi bir nedenle personel bilgilerinde olacak değişiklikler yine on gün içinde Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş'ye bildirilmelidir. Firmaların Teknokent biriminde çalışacak 4691 sayılı TGB Yasası kapsamında çalışan ARGE personeline ait bilgilerin ( adı-soyadı, SSK sicil numarası, mesleği, çalıştığı projenin kodu, projedeki görevi, muafiyet kapsamında çalıştığı süreler) yer aldığı Çalışan Personel Bilgi Formları düzenli olarak her ay yönetici şirkete onaylatır.

Türkiye’nin en iyi kampüslerinden biri olan Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsü’nün tasarım ilkeleri ve yarattığı çevre uyumuna, Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş. sınırları içerisinde de özen gösterilmekte ve doğa harikası Aydın İlinin eşsiz manzarası ile çalışanlara keyifli bir iş ortamı sunulmaktadır.
Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş'de ‘teknoloji üretmek’ kadar ‘yaşam kalitesi” de öncelik taşımakta, sosyal yaşamı geliştirmek için çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş çalışanları üniversitenin sunduğu pek çok sosyal imkândan yararlanabilirler. Çalışanlar aynı zamanda, üniversitenin alışveriş merkezlerinden, restoranlara, spor tesislerine, eğitim kurumlarına, konaklama ve konut alanlarına da kolayca ulaşabilmektedirler.

Hakkımızda
Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş. (ADÜ Teknokent), 2016 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin girişimleri ile kurulmuştıur. 2016 yılı itibari ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş kuruluş dosyası hazırlanmış ve başvurusu yapılmıştır. Bakanlar kurulu kararı ile başvuru kabul edilerek, 2017 Aralık ayı itibari ile Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş faaliyetlerine başlamıştır.
İletişim
Adnan Menderes Üniversitesi, Kapalı Spor Salonu Yanı, Merkez Kampüsü, Kepez Mevkii Efeler / AYDIN
T: +90 256 214 56 66 - F: +90 256 214 56 65
Cep T: +90 531 832 19 76
bilgi@aduteknokent.com